دل به امید صدایی که مگر در تو رسد .. ناله ها کرد در این کوه ، که فرهاد نکرد .. ولی دیگه بسه ، خداحافظ !